r14 - 03 Oct 2007 - 14:48:40 - PanitaPongpaiboolYou are here: NTL >  Main Web  > SchoolOutreach > Thammasart

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง

Background

เป็นโรงเรียนมัธมยศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งอยู่เลขที่69 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02-529-0661-2 โทรสาร 02-529-2311

เขตพื้นที่การศึกษา

 • ผอ.เขตพื่นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 (อ.คลองหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว)
  • อาจารย์จำรูญ พรมสุวรรณ 081-806-8230
 • ผอ.เขตพื่นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 (อำเภอเมือง อ.ลำลูกกา)
  • อาจารย์เติบ 081-869-3435

ผู้บริหารโรงเรียน

 • นายเดชา ธรรมศิริ (ผู้อำนวยการ)
 • นายกมลศักดิ์ ปัญจวรรณ์ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ) 081-361-6194
 • นายพรชัย กุยยากานนท์ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
 • นายปิ่นฉัตร อุนนะนันทน์ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
 • นางสาวยุพา บุญอนันต์ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

 • อารียา กลีบเมฆ หัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์ สอนชีวะ ม.ปลาย 081-688-5796
 • วิชัย บัวเรือง 081-925-3412
 • สายรุ้ง ปริยานนท์ สอนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 089-965-6534
 • อัศเวศ สติชอบ สอนคณิตศาสตร์ 081-837-8266
 • เอนก ประดิษฐ สอนฟิสิกส์ ม.ปลาย 081-775-4057
 • ลัญชกร เนตรเนรมิตรดี สอนเคมี ม.ปลาย 089-671-5511
 • ธราภรณ์ (ปุ้ย) สมบูรณ์พงษ์กิจ สอนฟิสิกส์ ม.ปลาย 089-034-1533
 • ณิภาวัลย์ (แมว) เนตรเนรมิตรด สอนชีวะ ม.ปลาย 089-688-5828

จำนวนนักเรียน

 • ม.ต้น 36 ห้องเรียน 1796 คน
 • ม.ปลาย 27 ห้องเรียน 1063 คน
 • ปวช. 3 ห้องเรียน 102 คน

รวมทั้งสิ้น 66 ห้องเรียน 2691 คน

จำนวนบุคลากร

 • ครู-อาจารย์ 126 คน
  • ป.เอก 1 คน
  • ป.โท 19 คน
  • ป.ตรี 106 คน
 • ครูอัตราจ้าง 7 คน
 • รวมครู-อาจารย์ 133 คน

วัตถุประสงค์ (Objectives)

 • เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียน และกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน
 • เป็นโรงเรียนนำร่องสำหรับทดสอบผลงานวิจัยของ ศอ.

กิจกรรมความสำเร็จและความก้าวหน้า (Activities, Progress & Milestone)

สรุปกิจกรรม

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากนักเรียนทุกระดับชั้นจะต้องทำโครงงานวิทยาศาสตร์ส่งในเทอมนี้ จึงได้เสนอกับทางโรงเรียนให้มีการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยเนคเทค จะสนับสนุนรางวัล การประกวดจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ ม.ต้น และ ม.ปลาย แต่ละโครงงานมีนักเรียนไม่เกินกลุ่มละ 3 คน สิ่งที่พวกเราสามารถช่วยได้คือ ให้คำปรึกษาการทำโีครงงาน และเป็นกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน

กำหนดการคร่าวๆ

 • 22 พ.ย. 49 12.45-14.30 น. อาสาสมัครจากเนคเทคเข้าไปให้คำแนะนำแก่นักเรียนที่ต้องการคำปรึกษาการทำโครงงาน
  • อาสาสมัคร: อุรัชฎา, โอภาส, ดวงรัตน์, วาสนา ดวงดาว ละออ กฤษณ์ กุลชาติ มณฑิกา ชาวีร์ ปิยนันท์ เสาวภาคย์
 • 7 ก.พ. 50 ทางโรงเรียนจัดส่งรายงานของโครงงานที่ส่งเข้าประกวด
 • 14 ก.พ. 50 9.00-11.30 อาสาสมัครจากเนคเทคไปเป็นกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ พร้อมมอบของรางวัล
  • ประกวด 2 ระดับชั้น ม.ต้น และม.ปลาย ในแต่ละระดับชั้นมี 3 รางวัล รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล (เงิน 1000 บาท) รางวัลชมเชย 2 รางวัล (เงิน 500 บาท) พร้อมเกียรติบัตร เกณฑ์การตัดสิน
  • อาสาสมัคร: พนิตา ปิยนันท์ ชาวีร์ ดวงรัตน์ กุลชาติ ชูชาติ

กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์

เนื่องจากทางโรงเรียนต้องการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียน ทางเนคเทคจึงริเริ่มให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ โดยในเบื้องต้น จะจัดกิจกรรมทุก 3 อาทิตย์ โดยผู้เข้าร่วมคือนักเรียนชั้นม.4 สายวิทยาศาสตร์ การทำกิจกรรมจะทำกับนักเรียนครั้งละ 1 ห้องเรียน (ประมาณ 50 คน) โดยจะหมุนเวียนจัดให้กับนักเรียนทุกห้อง (มีสายวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 3 ห้อง) ลักษณะของกิจกรรมที่ได้คิดร่วมกัน ได้แก่ การทำการทดลองเลียนแบบ Mega Clever, การทำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ แล้วให้แข่งขันกัน เช่น สร้างสะพาน สร้างหอคอย พับเครื่องบิน ฯลฯ, การไขปริศนา เป็นต้น

กำหนดการคร่าวๆ

 • 30 ม.ค. จัดกิจกรรมครั้งที่ 3 ธ.ค.นิทรรศ 49
  • อาสาสมัคร: ละออ กุลชาติ พนิตา กฤษณ์ กิตติ ดวงรัตน์ เมธินทร์ (Biotec) วรากร ธรรพ์ปวิตร มณฑิกา เสาวภาคย์ วลิตะ วันทนา วีระ ฉัตรชัย (PRS) คุณากร (PRS) และอีกหลายท่านที่ร่วมเตรียมงานแต่ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมได้

แผนงานและการบ้าน (Plan & Homework)

ปีการศึกษา 2550

-- PanitaPongpaibool - 08 Jun 2006

toggleopenShow attachmentstogglecloseHide attachments
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
elseodt KlongLuangComputerSurvey.odt manage 14.2 K 07 Jun 2006 - 21:02 PanitaPongpaibool รายงานผลการสำรวจความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
docdoc MeetingReport24Mar49.doc manage 31.0 K 07 Jun 2006 - 21:13 PanitaPongpaibool รายงานการประชุม 24 ม.ค. 2549
docdoc แบบฟอร์มประเมินผลกิจกรรม_Mega_Clever_for_Young_Scientist.doc manage 32.5 K 18 Dec 2006 - 07:10 PanitaPongpaibool Evaluation Form
docrtf TKLDec13.rtf manage 15.7 K 18 Dec 2006 - 07:10 PanitaPongpaibool  
xlsxls Mega_clever_for_Young_Scientist.xls manage 41.0 K 19 Dec 2006 - 14:00 PanitaPongpaibool  
xlsxls Mega_clever_for_Young_Scientist_10_jan2007.xls manage 30.0 K 11 Jan 2007 - 14:43 PanitaPongpaibool  
docdoc เกณฑ์ในการตัดสินโครงงานรอบชิงชนะเลิศ_TKL.doc manage 83.5 K 14 Feb 2007 - 14:41 PanitaPongpaibool  
docdoc กิจกรรมวิทย์.doc manage 34.5 K 03 Oct 2007 - 14:47 PanitaPongpaibool  
Edit | WYSIWYG | Attach | Printable | Raw View | Backlinks: Web, All Webs | History: r14 < r13 < r12 < r11 < r10 | More topic actions
 
Powered by NTL
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by National Electronics and Computer Technology Center, NECTEC.
Ideas, requests, problems regarding NTL? Send feedback