r10 - 18 Aug 2011 - 11:35:56 - PornthipSansawatYou are here: Ext Wiki >  IMA Web  > ProjectOfIMA > IMA-Project2549
| WebHome | TechnicalCommittee | ProjectIMA | IMA-Roadshow | IMA-Forum | Expert-IMA | Report-IMA | Proposal-IMA | ContactUs

IMA-Project2549

IMA-Project2550 IMA-Project2551 IMA-Project2552 IMA-Project2553

โครงการของโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อสารสนเทศและอุปกรณ์เคลื่อนที่ ปี 2549

ลำดับ รหัสโครงการ รหัส PABI ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ระยะเวลาโครงการ สถานะ WIG FS
1 B84901 - โครงการสนับสนุนเชิงเทคนิคสำหรับระบบปฏิบัติการลินุกซ์ นายสมเดช แสงสุรศักดิ์ NECTEC   ปิด AP  
2 BM4901 - โครงการบริหารกลุ่มคลัสเตอร์ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อสารสนเทศและอุปกรณ์เคลื่อนที่ นางสาวสุรนาท ตันเวชศิลป์ NECTEC   ปิด Non-RDDE  
3 CM4901 - โครงการเครือข่ายข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อการเตือนภัยธรรมชาติ ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล NECTEC   ปิด DC, AP DT
4 G24901 - โครงการพัฒนาเครื่องมืออัตโนมัติสนับสนุนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ ECTI ดร.ชุมพล ครุฑแก้ว NECTEC   ปิด AP  
5 I14901 P-00-40054 โครงการโอเพนซอร์ส นายกำธร ไกรรักษ์ NECTEC 1 ต.ค.48-30 ก.ย.51 ปิด AP  
6 I24902 - โครงการระบบอัจฉริยะสำหรับติดต่ออุปกรณ์พกพาด้วยภาษาไทย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัยม NECTEC   ปิด MA DT
7 I34903 - โครงการการศึกษาภาวะตลาดของ Content Management System นางสาวกัลยา อุดมวิทิต NECTEC   ปิด Non-RDDE  
8 I44902 - โครงการระบบแปลภาษาเพื่อใช้งานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย NECTEC   ปิด MA DT
9 R14808 - โครงการการวิจัยและพัฒนาวิดีโอเทเลโฟนี นายสินชัย กมลภิวงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ปิด AP DT
10 R14901 - โครงการการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม นางพัชรี สมประสงค์ NECTEC   ปิด Non-RDDE  
11 T34701 - โครงการพัฒนาเทคโนโลยีไอพีและซีทีไอ นายเสกสรรค์ ศาสตร์สถิต NECTEC   ปิด AP  
12 T44904 - โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าตรวจเรือในแม่น้ำโขง ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด NECTEC   ปิด AP DT
13 R14708 - โครงการพัฒนาระบบกลั่นกรองเว๊บไซต์อนาจารอัตโนมัติ นางสาวรพีพร ช่ำชอง ม.มหาสารคาม 7 ม.ย.47-30 ก.ย.51 ปิด AP  
14 R14716 - โครงการวิจัยและพัฒนาระบบโทรคมนาคมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่ 3 - เฟส 2 ปีที่ 2 และ 3 ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ SIIT 18 มิ.ย.47-30 ก.ย.51 ปิด MA  
15 C24903 P-00-40011 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตรวจวัดเรือนร่างสามมิติ ดร.สุปิยา เจริญศิริวัฒน์ NECTEC 1 ต.ค.48-30 เม.ย.52 ปิด DC, AP DT
16 HL5002 P-00-40047 โครงการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนาวิทยาการมนุษยภาษา ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย NECTEC 1 ต.ค.49-30 ก.ย.52 ปิด Non-RDDE  
17 K44903 - โครงการส่งเสริมการใช้โอเพ่นซอร์สใน สวทช. นายอรรถนิติ อัศวินนิมิตกุล NECTEC 1 ก.พ.49-30 ก.ย.52 ปิด Non-RDDE  
18 R14713 P-00-40166 โครงการการพัฒนาระบบทำนายน้ำท่วมสำหรับการปฏิบัติการ พื้นที่ศึกษา : ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ดร.สุทัศน์ วีสกุล AIT 21 พ.ค.47-30 ก.ย.51 ปิด AP DT
19 C24801 - โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการฐานความรู้ ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล NECTEC 48-51 ปิด DC, AP  
20 C44801 - โครงการกริดสารสนเทศ ดร.ศรเทพ วรรณรัตน์ NECTEC 48-51 ปิด DC, AP DT
21 B84801 - โครงการโครงการส่งเสริมการใช้งานระบบเครือข่ายฯ ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ NECTEC 48-51 ปิด Non-RDDE  


Project info :

โครงการสนับสนุนเชิงเทคนิคสำหรับระบบปฏิบัติการลินุกซ์


รหัสโครงการ B84901

สถานะโครงการ : ปิด
เริ่มโครงการ
สิ้นสุดโครงการ

หัวหน้าโครงการ นายสมเดช แสงสุรศักดิ์, NECTEC

ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ เป็นระบบปฏิบัติการทางเลือกที่แตกต่างจากระบบปฏิบัติการที่ทุกคนคุ้นเคย การที่จะส่งเสริมให้มีการใช้งานอย่างจริงจังนั้น นอกจากอุปสรรคในด้านการใช้งานแล้ว ยังมีอุปสรรคด้านการนำไปใช้กับอุปกรณ์ หรือระบบ ทั้งที่เป็นแบบเดิมๆ และแบบใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การส่งเสริมการใช้งาน จึงต้องเตรียการสนับสนุนเชิงเทคนิค เพื่อเป็นการรองรับผู้ใช้ที่ยังไม่มีข้อมูล หรือคุ้นเคยกับการเปลี่ยนมาใช้ ตั้งแต่ การรวบรวมข้อมูลด้าน ความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการ กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และนำความรู้ที่ได้ไปจัดทำศูนย์สนับสนุนด้านเทคนิค ซึ่งรับตอบปัญหาทางโทรศัพท์

Top of Page

โครงการบริหารกลุ่มคลัสเตอร์ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อสารสนเทศและอุปกรณ์เคลื่อนที่


รหัสโครงการ BM4901

สถานะโครงการ : ปิด
เริ่มโครงการ
สิ้นสุดโครงการ

หัวหน้าโครงการ นางสาวสุรนาท ตันเวชศิลป์

องค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและการทำงานของ ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อสารสนเทศและอุปกรณ์เคลื่อนที่ ก็คือความสามารถทางเทคโนโลยีที่จะทำงานด้วยกัน แลกเปลี่ยน สื่อสาร ส่งผ่าน และสื่อความได้ถูกต้อง ข้ามสื่อและการใช้งานบนสถาปัตยกรรมที่ต่างกัน โครงการนี้มุ่งเน้นที่จะดำเนินการศึกษามาตรฐานเปิดที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่มีการเสนอหรือใช้กันอยู่แล้วเป็นสากล แล้วเสนอแนะกรอบมาตรฐานที่เหมาะสมต่อแนวทางวิจัยพัฒนาและทำงานสำหรับชุด โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อสารสนเทศและอุปกรณ์เคลื่อนที่

Top of Page

โครงการเครือข่ายข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อการเตือนภัยธรรมชาติ


รหัสโครงการ CM4901

สถานะโครงการ : ปิด
เริ่มโครงการ
สิ้นสุดโครงการ

หัวหน้าโครงการ ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล, NECTEC

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ สนับสนุนและดำเนินการ งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ การคำนวณ โทรคมนาคม และ สารสนเทศ ได้รับความเห็นชอบจากการประชุมที่ปรึกษาหารือระดับผู้บริหารของ วท. ให้ดำเนินการเรื่องโครงการความร่วมมือกับประเทศฟินแลนด์เครือข่ายข้อมูล วิทยาศาสตร์เพื่อการเตือนภัยธรรมชาติ โดยในการดำเนินงานให้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

กลุ่มบริษัท FinnEWS? Consortium Partners ประกอบด้วยบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบตรวจวัด จำนวน 10 บริษัท โดยมอบให้ บริษัท Vaisala เป็นตัวแทน ได้เตรียมเสนอโครงการ Feasibility Study for the Early Warning System เพื่อจะดำเนินการศึกษาและเสนอแนะการจัดสร้างระบบตรวจวัดและเตือนภัยธรรมชาติ ล่วงหน้าในประเทศไทย เพื่อการป้องกันภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิและภัยธรรมชาติอื่นๆ โดยมุ่งเป้าไปที่ตัวอุปกรณ์และระบบตรวจวัดข้อมูลสมุทรศาสตร์ และ อุตุนิยมวิทยาทางทะเล โดยจะดำเนินการร่วมกับรัฐบาลไทย กับได้ระบุ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้เป็นหน่วยงานหลักฝ่ายไทย กำหนดระยะเวลาดำเนินการไว้ 6 เดือน งบประมาณในส่วนของฟินแลนด์ ประมาณ 1- 1.5 ล้านยูโรดอลล่าร์

Top of Page

โครงการพัฒนาเครื่องมืออัตโนมัติสนับสนุนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ ECTI


รหัสโครงการ G24901

สถานะโครงการ : ปิด
เริ่มโครงการ
สิ้นสุดโครงการ

หัวหน้าโครงการ ดร.ชุมพล ครุฑแก้ว, NECTEC

โครงการ GITI ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท และความสำคัญ ของการนำเครื่องมืออัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ ECTI สำหรับหน่วยงานภายใน ศอ. สวทช. รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในกรอบความร่วมมือภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ขอบเขตการดำเนินงานโดยรวม เป็นการศึกษา วิจัย และพัฒนาเครื่องมือ รวมทั้งการส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งเป็นการสอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี อีกด้วย

Top of Page

โครงการโอเพนซอร์ส


รหัสโครงการ I14901

สถานะโครงการ : ปิด
เริ่มโครงการ 1 ตุลาคม 2548
สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2551

หัวหน้าโครงการ นายกำธร ไกรรักษ์, NECTEC

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สคือซอฟต์แวร์ที่เผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาต (license) ที่ประกันสิทธิในการศึกษา เผยแพร่ แก้ไข และใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างเสรี เป็นชนิดของซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่แค่ให้ใช้งานเช่นเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่เปิดโอกาสให้เรียนรู้เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง หรือแม้แต่จะพัฒนาต่อยอดมันต่อไป แนวคิดโอเพนซอร์สแท้ที่จริงแล้วแล้วก็คือการถ่ายถอดเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปนั่นเองแนวคิดโอเพนซอร์สแท้ที่จริงแล้วแล้วก็คือการถ่าย ถอดเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปนั่นเอง สมมุติฐานเบื้องต้นของโครงการนี้คือความเชื่อว่าแนวคิดโอเพนซอร์สสามารถนำมา ใช้ในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาหลาย ๆ ประการเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างที่สำคัญเช่น

(1) การขาดความสามารถในการพึ่งตัวเองในทางเทคโนโลยี เนื่องจากไม่สามารถเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองได้ ทำให้ความปลอดภัยของข้อมูลสาธารณะต้องขึ้นกับผู้อื่น
(2) การขาดดุลการค้าเนื่องจากมูลค่าการนำเข้าซอฟต์แวร์ราคาแพงจากต่างประเทศ
(3) การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่สูงเป็นพิเศษในสังคมไทย อันนำไปสู่การถูกกดดันและต่อรองจากต่างประเทศ ทางออกของปัญหาเหล่านี้น่าจะเป็นการพยายามเพิ่มสัดส่วนการใช้งานซอฟต์แวร์โอ เพนซอร์ส โดยการ

 • พัฒนาหรือปรับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่จำเป็น ให้เหมาะสมกับความต้องการของเรา
 • สนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยีโอเพนซอร์ส โดยการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและเกิดความมั่นใจ
 • เตรียมทรัพยากรบุคคลของเราให้พร้อม
 • ส่งเสริมธุรกิจให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีโอเพนซอร์ส หรือทำตามโมเดลธุรกิจแบบโอเพนซอร์สในฐานะผู้พัฒนาเทคโนโลยี

Top of Page

โครงการระบบอัจฉริยะสำหรับติดต่ออุปกรณ์พกพาด้วยภาษาไทย


รหัสโครงการ I24902

สถานะโครงการ : ปิด
เริ่มโครงการ
สิ้นสุดโครงการ

หัวหน้าโครงการ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัยม, NECTEC

โครงการนี้มีเป้าหมายในการศึกษาและพัฒนาระบบในการติดต่ออุปกรณ์พกพาอาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่น MP3 พกพา หรือเครื่อง PDA เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดต่างๆ ได้แก่ ขนาดของอุปกรณ์ที่เล็กเกินกว่าจะใช้การติดต่อแบบพิมพ์หรือกด รวมทั้งสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ไม่เอื้ออำนวยให้การติดต่อกับอุปกรณ์ทำได้สะดวก เช่น ขณะขับรถหรือขณะที่กำลังทำกิจกรรมอื่นๆ อยู่ เทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ได้แก่ การรู้จำลายมือเขียนแบบออนไลน์ การรู้จำเสียงพูด และการสังเคราะห์เสียงพูด

Top of Page

โครงการการศึกษาภาวะตลาดของ Content Management System


รหัสโครงการ I34903

สถานะโครงการ : ปิด
เริ่มโครงการ
สิ้นสุดโครงการ

หัวหน้าโครงการ นางสาวกัลยา อุดมวิทิต, NECTEC

สืบเนื่องจากการที่ผลงานด้านการทำวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ของ ศอ. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ผู้ใช้ นักพัฒนาและผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ ยังคงอยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าที่เป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ ทำอย่างไรจึงจะสามารถถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่ผู้ใช้ทั้งกลุ่มผู้บริโภคขั้น สุดท้าย และกลุ่มนักพัฒนาและผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ให้สามารถตอบสนองความต้องการได้ใน ระดับที่น่าพอใจ โครงการศึกษาภาวะตลาดเบื้องต้นของ Content Management System จึงเกิดขึ้นเพื่อศึกษาข้อมูลด้านการตลาดเบื้องต้น โดยมีกรณีศึกษา 2 กรณีได้แก่ (1) ซอฟต์แวร์แปลภาษา และ(2) ซอฟต์แวร์สืบค้นข้อมูล ในตลาด IT เพื่อเสนอแนะกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการถ่ายทอดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์แปลภาษาและซอฟต์แวร์สืบค้นข้อมูลสู่ตลาด IT ได้

Top of Page

โครงการระบบแปลภาษาเพื่อใช้งานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application)


รหัสโครงการ I44902

สถานะโครงการ : ปิด
เริ่มโครงการ
สิ้นสุดโครงการ

หัวหน้าโครงการ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย, NECTEC

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีทางด้านฮาร์ดแวร์มีขนาดเล็กลง การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กจึงเป็นงานวิจัยที่ ท้าทายและมีโอกาสนำไปพัฒนาให้เกิดการใช้งานจริง เทคโนโลยีแปลภาษาในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการผสมผสานระหว่าง ข้อความ เสียงพูด และภาพอักษร เข้าด้วยกัน ซึ่งการนำเทคโนโลยีที่ผสมผสานนี้ไปใช้ในระบบอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะช่วยทำให้ ประชาชนทั่วไปสามารถใช้เทคโนโลยีได้สะดวกขึ้น ชุดโครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการผสมผสานงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ ประมวลผลภาษาธรรมชาติและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการติดต่อระหว่างมนุษย์และ คอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นการนำไปใช้ประโยชน์จริง บนระบบอุปกรณ์เคลื่อนที่

Top of Page

โครงการการวิจัยและพัฒนาวิดีโอเทเลโฟนี


รหัสโครงการ R14808

สถานะโครงการ : ปิด
เริ่มโครงการ
สิ้นสุดโครงการ

หัวหน้าโครงการ นายสินชัย กมลภิวงศ์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เทคโนโลยี วิดีโอเทเลโฟนนี่ เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานบนระบบอินเตอร์เน็ต สามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาพและเสียงผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีอยู่ ในปัจจุบัน โครงการวิจัยนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบการสื่อสารด้วยเสียงและภาพ (หรือวิดีโอเทเลโฟนนี่: Video Telephony) โดยผ่านเครือข่าย IP (Internet Protocol) การพัฒนาระบบวิดีโอเทเลโฟนนี่ในโครงการนี้จะใช้ภาษาจาวา (Java)ในการพัฒนา เนื่องจากภาษาจาวามีข้อดีหลายประการ เช่น มีทางเลือกในการใช้งาน Application Programming Interface (API) ได้หลากหลาย และระบบที่พัฒนาด้วยภาษานี้ จะสามารถทำงานได้กับระบบปฎิบัติการที่หลากหลาย เป็นต้น

นอกจากนั้น ภาษาจาวายังมีเครื่องมือเพื่อช่วยในการพัฒนาทางด้านพหุสื่อ JMF (Java Media Framework) API มาตรฐานการทำงานของ Signaling Protocol จะอ้างอิงกับ SIP (Session Initial Protocol) ของ IETF (Internet Engineering Task Force) ซึ่งจะช่วยให้ระบบอินเตอร์เน็ตวีดีโอเทเลโฟนี่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ client/server โดยมีลักษณะการทำงานแบบโปรโตคอล HTTP และระบบจะมีการทำงานรวมกับโปรโตคอล Real-Time Protocol (RTP) เพื่อมั่นใจได้ว่าการพัฒนาระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลแบบทันเวลาได้ และสามารถนำระบบมาพัฒนาต่อโดยมีความยืดหยุ่นต่อการพัฒนาในอนาคตได้ ซึ่งในการพัฒนาระบบจะนำเอา API ที่มีใช้ในปัจจุบันในการพัฒนามาพัฒนาเป็นชุด API ระดับสูง (High level API)รวมถึงการพัฒนาระบบที่มีความซับซ้อนน้อยและการใช้ทรัพยากรในระบบเครือ ข่ายอินเตอร์เน็ตให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ระบบอินเตอร์เน็ตวีดีโอเทเลโฟนี่ที่พัฒนาขึ้นจะสามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux TLE ที่พัฒนาโดยทีมวิจัย NECTEC นอกจากนี้ยังสามารถทำงานบนเครือข่าย IPv4 และ IPv6 และยังเหมาะสมที่จะเคลื่อนย้ายไปสู่โครงการ 3rd Generation Mobile Phone Network อีกด้วย ในโครงการนี้จะพัฒนาชุดหมุนกล้องขึ้นด้วย

Top of Page

โครงการการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม


รหัสโครงการ R14901

สถานะโครงการ : ปิด
เริ่มโครงการ
สิ้นสุดโครงการ

หัวหน้าโครงการ นางพัชรี สมประสงค์, NECTEC

การประชุมสัมมนา ISWPC'06 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นครั้งแรกของเอเชีย-แปซิฟิก และเป็นความตั้งใจของคณะกรรมการจัดงานที่จะให้มีการจัดขึ้นเป็นประจำต่อไป ทุกๆ ปีเพื่อเป็นเวทีในการสื่อสารของนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ในสาขา wireless pervasive computing ได้นำเสนอผลงาน เสนอแนวคิดใหม่ๆ และรวมไปถึงการร่วมมือกันทำวิจัยและทำงานร่วมกันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การสัมมนาในครั้งนี้ยังเป็นการหานวัตกรรมขั้นสูง งานวิจัยชั้นเยี่ยมที่ตอบสนองต่องานในอุตสาหกรรมไร้สาย และกลุ่มผู้ใช้งานโทรศัพท์ไร้สายได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย เป้าหมายและความคาดหวังในการจัดงาน

1.เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิจัย วิศวกรชาวไทยได้ตีพิมพ์ผลงานและเป็นที่รู้จักมีชื่ออยู่ฐานข้อมูลของ IEEE ซึ่งถือว่าเป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 2.มีผู้เข้าร่วมงาน 300คน มีบทความที่นำเสนอในงานประชุม100-140 บทความ 3.เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านโทรคมนาคมไร้สาย และเกิดความร่วมมือในการทำวิจัยต่อไป

Top of Page

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีไอพีและซีทีไอ


รหัสโครงการ T34701

สถานะโครงการ : ปิด
เริ่มโครงการ
สิ้นสุดโครงการ

หัวหน้าโครงการ นายเสกสรรค์ ศาสตร์สถิต, NECTEC

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ซึ่งเทคโนโลยี IP และ CTI กำลังมีความบทบาทในอุตสาหกรรมนี้อย่างสูง โดยการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและกระตุ้นให้เกิดการ ประยุกต์ใช้งานของเทคโนโลยี IT ที่เหมาะสม ในโครงการนี้นอกจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาแล้ว ยังได้เน้นให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านของภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาไป พร้อมๆกัน

Top of Page

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าตรวจเรือในแม่น้ำโขง


รหัสโครงการ T44904

สถานะโครงการ : ปิด
เริ่มโครงการ
สิ้นสุดโครงการ

หัวหน้าโครงการ ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด, NECTEC

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าตรวจเรือในแม่น้ำโขง เป็นโครงการร่วมวิจัยระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติกับสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ โดยเนคเทคทำหน้าที่อบรมและให้ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบตรวจตราความ ปลอดภัยให้กับบุคลากรของทางสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือเพื่อ ให้บุคลกรเหล่านี้สามารถพัฒนาระบบได้ รวมถึงการให้คำปรึกษาในการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ในขั้นตอนการทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้น ระบบตรวจตราความปลอดภัยที่จะพัฒนาขึ้นจะใช้ในการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในลำน้ำโขง โดยระบบจะมีฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ดังนี้ motion detection, digital zoom และระบบการสืบค้นข้อมูลภาพที่ได้ทำการบันทึกไว้ โดยใช้ วัน, เวลา หรือข้อมูลเสริมอื่นๆ

Top of Page

13.โครงการพัฒนาระบบกลั่นกรองเว๊บไซต์อนาจารอัตโนมัติ


รหัสโครงการ R14708

สถานะโครงการ : ปิด
เริ่มโครงการ 7 เมษายน 2547
สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2551

หัวหน้าโครงการ นางรพีพร ช่ำชอง, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ทำให้เวิลด์ไวด์เว็บได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญ และได้ถูกนำมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆไปทั่วโลก ในลักษณะที่เรียกว่าโลกไร้พรมแดน โดยไม่มีขอบเขตทางด้านภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แม้ว่าเวิลด์ไวด์เว็บจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลอย่างอิสระ จนถูกเรียกว่าเป็นสารานุกรมของโลก แต่ตัวมันเองก็ก่อให้เกิดปัญหา เนื่องจากถูกนำมาใช้ในการรับส่งข้อมูลอันไม่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น การแพร่สื่ออนาจารผ่านเวิลด์ไวด์เว็บไปสู่เยาวชนจากการศึกษาที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นว่าการถูกมอมเมาด้วยสื่ออนาจารของเยาวชน อาจส่งผลเสียอย่างรุนแรงต่อทัศนะคติและพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนและก่อให้ เกิดปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมาได้ในที่สุด ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงนำเสนอระบบกลั่นกรองเว็บไซต์อนาจารแบบอัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองเว็บไซต์อนาจารสำหรับใช้งานภายในองค์กรต่างๆ โดยเสนอส่วนประกอบของกลไกที่จะใช้ในระบบดังนี้
(1) เทคนิคการกลั่นกรองภาพอนาจารโดยการประมวลผลรูปภาพ (เช่น การวิเคราะห์สีผิวเพื่อจำแนกความแตกต่างระหว่างพิกเซลสีผิวของมนุษย์และ พิกเซลสีอื่นๆ การวิเคราะห์รูปร่างมนุษย์) เพื่อตรวจสองภาพอนาจารบนเวิลด์ไวด์เว็บ
(2) เทคนิคการกลั่นกรองข้อความที่สื่อไปในทางอนาจารบนเวิลด์ไวด์เว็บ
และ (3) เทคนิคการวิเคราะห์ลิงค์
หลังจากผ่านขบวนการตรวจสอบข้างต้น ระบบจะได้บัญชีดำของเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งต่อให้กับกลไกการเซ็นเซอร์ในพร็อกซี่เซิร์พเวอร์ในการป้องกันเน็ท เวิร์คขององค์กรนั้นจากเว็บไซต์อนาจาร ภายหลังจากโครงการวิจัยนี้เสร็จสิ้น จะได้อัลกอริทึมที่ใช้ในการวิเคราะห์ภาพอนาจาร และระบบต้นแบบของการกลั่นกรองเว็บไซต์อนาจาร

Top of Page

14.โครงการวิจัยและพัฒนาระบบโทรคมนาคมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่ 3 - เฟส 2 ปีที่ 2 และ 3
Research and Development in 3rd Generation Mobile Telecommunication Systems phase 2: 2nd and 3rd years


รหัสโครงการ R14716

สถานะโครงการ : ปิด
เริ่มโครงการ 18 มิ.ย. 2547
สิ้นสุดโครงการ 30 ก.ย. 2551

หัวหน้าโครงการ ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์, SIIT

เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาระบบโทรคมนาคมสำหรับ โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่ 3 (Third Generation Mobile Telecommunication Systems) เนื่องจากระบบและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย ต้องจัดซื้อจากต่างประเทศเกือบทั้งสิ้น เป็นเงินปีหนึ่งๆจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อลดการนำเข้าของเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในด้านนี้ จึงควรจะต้องมีการริเริ่มงานวิจัยและพัฒนาขึ้นอย่างจริงจัง โดยโครงการนี้หวังผลในการสร้างบุคลากรวิจัยขึ้นจำนวนหนึ่ง หวังผลในการสร้างสมประสบการณ์ในการพัฒนาระบบที่มีขนาดใหญ่และซับ

ปัญหาและความต้องการในการพัฒนา ปัจจุบันระบบโทรศัพท์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา ประเทศ ในสองทศวรรษที่ผ่านมา โครงสร้างของระบบโทรศัพท์ได้แปรเปลี่ยนรูปแบบไป รูปแบบเดิมประกอบด้วยโทรศัพท์มีสายในช่วงปลายทางสุดท้าย (the last mile) ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างชุมสายโทรศัพท์และบ้าน/สำนักงาน ส่วนเครือข่ายแกน (core network) จะเป็นลักษณะของการใช้ไมโครเวฟ (ไร้สาย) เชื่อมโยงทางไกล ต่อมาสายใยแก้วที่มีความจุสูงได้เริ่มเข้ามาแทนที่สื่อไมโครเวฟ ทำให้เครือข่ายแกนเปลี่ยนรูปแบบจากระบบไป

Top of Page

15.โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตรวจวัดเรือนร่างสามมิติ (3D Body Scanner Applications)


รหัสโครงการ C24903

สถานะโครงการ : ปิด
เริ่มโครงการ 1 ตุลาคม 2548
สิ้นสุดโครงการ 30 เมษายน 2552

หัวหน้าโครงการ ดร.สุปิยา เจริญศิริวัฒน์, NECTEC

เครื่องตรวจวัดเรือนร่างสามมิติ (3D Body Scanner) ทำให้การวัดสัดส่วนและรูปร่างของผู้คนจำนวนมากเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและ แม่นยำ ในเวลาน้อยกว่า 10 วินาทีเครื่องจะสามารถสแกนเก็บข้อมูลรูปร่างเป็นภาพสามมิติและบันทึกขนาด สัดส่วนของร่างกายได้มากกว่า 100 จุด วิธีการวัดโดยใช้เครื่องสแกนอัตโนมัตินี้จะมีความแม่นยำสูงกว่าการวัด สัดส่วนแบบเดิมโดยใช้สายวัด และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการทำการสำรวจสัดส่วนและรูปร่างของประชากร

โครงการนี้จะเริ่มโดยการศึกษาเทคโนโลยีตรวจวัดเรือนร่างสามมิติและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานเพื่อจะนำไปสู่การจัดสร้างคลังข้อมูลสัดส่วนและรูปร่างของ ประชากรไทย (SizeThailand?) ซึ่งยังไม่เคยมีการจัดทำมาก่อนในประเทศไทย จำนวนประชากรที่จะสุ่มสำหรับการเก็บข้อมูลสำรวจจะอยู่ที่อย่างน้อย 10,000 คนโดยจะใช้เครื่องตรวจวัดเรือนร่างสามมิติแสกนขนาดสัดส่วนของร่างกาย 130 จุดจากท่ายืนและท่านั่งของผู้ถูกวัด ข้อมูลรูปร่างของประชากรจะสามารถนำมาทำการวิเคราะห์เพื่อใช้ในการศึกษาและ วิจัยต่อไป ทั้งนี้คาดว่าข้อมูลรูปร่างนี้จะเป็นที่ต้องการและจะทำประโยชน์ให้กับหลาก หลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเสื้อผ้า อุตสาหกรรมการแพทย์ และอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น

Top of Page

16.โครงการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนาวิทยาการมนุษยภาษา (Delivering HLT R&D products)


รหัสโครงการ HL5002

สถานะโครงการ : ต่อเนื่อง
เริ่มโครงการ 1 ตุลาคม 2549
สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2552

หัวหน้าโครงการ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย, NECTEC

การวิจัยและพัฒนาวิทยาการภาษามีขึ้นในเนคเทคกว่า 10 ปี มีการสร้างผลิตภัณฑ์มากมายภายใต้การวิจัยและพัฒนา ได้แก่ พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ระบบแปลภาษา ซอฟต์แวร์สืบค้นข้อมูล ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูด และซอฟต์แวร์รู้จำเสียงพูด เป็นต้น โครงการนี้มุ่งเน้นในการถ่ายทอดผลงานดังกล่าวไปใช้จริงในภาคธุรกิจและ อุตสาหกรรม โดยดำเนินการสร้างพันธมิตรรวบรวมความต้องการของการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ และผลักดันให้เกิดการต่อยอดผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปสู่ผู้ใช้

Top of Page

17.โครงการส่งเสริมการใช้โอเพ่นซอร์สใน สวทช.


รหัสโครงการ K44903

สถานะโครงการ : ปิด
เริ่มโครงการ 1 กุมภาพันธ์ 2549
สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2552

หัวหน้าโครงการ นายอรรถนิติ อัศวินนิมิตกุล, NECTEC

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและศูนย์ฯแห่งชาติทั้งหมด เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์จำนวนมาก ไม่นับรวมซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ นอกจากปัญหาค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแล้ว ปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ระบาดในองค์กรบ่อยครั้ง การเลือกใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (เลือกใช้เท่าที่จำเป็น) ซอฟต์แวร์พอเพียง ตามนโยบายของรัฐบายที่ว่าเศษรฐกิจพอเพียงได้ทางหนึ่ง รวมทั้งยังช่วยลดปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย

การผลักดันให้ สวทช. ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ โดยเฉพาะ OpenOffice?.org จึงควรได้รับการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานแพร่หลายใน สวทช. อย่างเต็มที่ ภายหลังจากที่ผลักดันให้ เนคเทค ใช้มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 70 % โดยโครงการนี้ จะผลักดันหน่วยงานตัวอย่างของสวทช.(ไม่นับรวม เนคเทค) และผู้สมัครใจจากหน่วยงานอื่นๆ ในสวทช. โดยจะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ (กึ่งสัมมนา)เดือนละ 1 ครั้ง รวมถึงผลักดันการเรียนรู้ผ่าน ระบบ E-learning และระบบสอบ เพื่อมอบ Certificate ให้แก่ผู้มีความสามารถในการใช้งาน OpenOffice?.org มีระบบการสนับสนุนทางเทคนิค เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้แก่ผู้ใช้งาน รวมทั้งจัดทำรายงาน วัดผลความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้ OpenOffice?.org เพื่อเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา นโยบายการส่งเสริม OSS ต่อไป นอกจากนี้ ยังถือเป็นหน่วยงานนำร่องที่ใช้ระบบสอบ Certificate เพื่อผลักดันส่งเสริมให้หน่วยงานทั่วไปให้ความสำคัญต่อระบบการสอบ Certificate สำหรับผู้ใช้งาน OpenOffice?.org ทั่วประเทศ

Top of Page

18.โครงการการพัฒนาระบบทำนายน้ำท่วมสำหรับการปฏิบัติการ พื้นที่ศึกษา : ลุ่มน้ำเจ้าพระยา


รหัสโครงการ R14713

สถานะโครงการ : ปิด
เริ่มโครงการ 21 พฤษภาคม 2547
สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2551

หัวหน้าโครงการ ดร.สุทัศน์ วีสกุล, AIT

ตั้งแต่ ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีอุทกภัยเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องเกือบทุกพื้นที่ของ ประเทศ การเกิดอุทกภัยในแต่ละครั้งนำมาซึ่งความเสียหายต่อสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ รวมทั้งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก แม้ว่าอุทกภัยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ การแก้ไขและการบรรเทาอุทกภัยในด้านวิศวกรรมในระยะยาวต้องใช้เงินลงทุนสูง แต่การเตือนภัยน้ำท่วมโดยเผยแพร่ข้อมูลระยะเวลาว่าเมื่อไรน้ำถึงล้นตลิ่ง น้ำจะท่วมนานเท่าใด บริเวณไหนบ้าง และมีระดับน้ำท่วมสูงเท่าไร ให้แก่ประชาชนได้ทราบเพื่อเป็นการเตือนภัย

Top of PageComment:

Comment Username Time
Please include your name after each comment before submitting. Admin 16 Jul 2008 - 15:00

| WebHome | TechnicalCommittee | ProjectIMA | IMA-Roadshow | IMA-Forum | Expert-IMA | Report-IMA | Proposal-IMA | ContactUs

Edit | Attach | Printable | Raw View | Backlinks: Web, All Webs | History: r10 < r9 < r8 < r7 < r6 | More topic actions


 • Alliances
 •  Security?

 • Clusters
 •  IMA

 • Standards
 •  Thai-Lang?
 •  Open?
  •    viewtopic PolicyDialogue?
 •  Biomed?
 •  Wireless?
 •  RF-ID?
 •  Smartcard?

 • IAC Thailand
 •  IACThailand?

 • Working Groups
 •  OpenStudyGroup?

 • EGov
 •  EGovArchitect?

 • Child Topics
 • No child topics

 
Powered by Ext Wiki
Copyright ©2014 by National Electronics and Computer Technology Center, NECTEC.
Ideas, requests, problems regarding Ext Wiki? Send feedback
This site is powered by the TWiki collaboration platform